MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI - TỰ NỘP THUẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

00:42

LỜI MỞ ĐẦU  1
CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................2
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ
THUẾ TỰ KHAI TỰ TÍNH TỰ NỘP........................................................................3
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ.............................................3
1/ Sự ra đời và phát triển của thuế................................................................................3
2/ Bản chất và chức năng của thuế...............................................................................4
3/ Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường...........................................................7
II/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI- TỰ NỘP
THUẾ.........................................................................................................................10
1/ Cơ chế tự khai - tự nộp là gì?.................................................................................10
2/ Các mô hình quản lý thuế ......................................................................................13
3/ Kinh nghiệm của một số nước thực hiện quản lý thuế theo cơ chế tự khai - tự nộp
thuế .............................................................................................................................19
CHƯƠNG II : HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TRẠNG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN.....................................25
I/ KHÁI LƯỢC HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM................25
1/ Hệ thống chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam.................................................25
2/ Tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện hành tại Việt Nam...........................................28
3/ Ưu, nhược điểm của cơ chế quản lý thuế hiện hành..............................................31
II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI BÌNH THUẬN ..........38
1/ Khái quát về điều kiện tự nhiên..............................................................................38
2/ Khái quát về công tác tổ chức quản lý và kết quả thu thuế trên địa bàn Tỉnh Bình
Thuận trong thời gian qua ..........................................................................................40
3/ Những kinh nghiệm rút ra sau một năm thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp
tại Quảng ninh và TP.Hồ Chí Minh............................................................................46
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI
- TỰ NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH
THUẬN......................................................................................................................49
1/ Nhóm giải pháp chung về chính sách.....................................................................49
2/ Nhóm giải pháp cụ thể về tổ chức bộ máy và phương pháp quản lý thuế.............50
3/ Nhóm giải pháp cụ thể về hạ tầng kỷ thuật và các chương trình ứng dụng công nghệ
tin học trong quản lý thuế...........................................................................................56
KẾT LUẬN ...............................................................................................................58
PHỤ BIỂU
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Luận Văn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

00:41

Mục Trang
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.......................................1
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại..................................................1
1.1.2. Một số hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng thương mại........1
1.1.2.1.Hoạt động huy động vốn...............................................................1
1.1.2.2.Hoạt động cho vay........................................................................2
1.1.2.3.Hoạt động thanh toán quốc tế.......................................................3
1.1.2.4.Hoạt động kinh doanh ngọai tệ, kinh doanh nguồn vốn...............3
1.1.2.5.Hoạt động bảo lãnh.......................................................................3
1.1.2.6.Hoạt động chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ..................4
1.1.2.7.Hoạt động cung cấp dịch vụ..........................................................4
1.1.2.8.Hoạt động thuê mua tài chính.......................................................5
1.1.2.9.Hoạt động đầu tư...........................................................................5
1.1.3. Nhận xét..............................................................................................5
1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng...................................................6
1.2.1. Khái niệm về rủi ro.............................................................................6
1.2.2. Xác định các loại rủi ro liên quan đến hoạt động cấp tín dụng...........6
1.2.2.1.Rủi ro tín dụng..............................................................................6
1.2.2.2.Rủi ro về lãi suất...........................................................................7
1.2.2.3.Rủi ro về tỷ giá..............................................................................8
1.2.2.4.Các rủi ro khác..............................................................................8
1.2.2.5.Các tổn thất từ các rủi ro liên quan đến hoạt động cấp tín dụng
của ngân hàng.................................................................................9
1.2.3. Quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng......................................10
1.2.3.1.Sự cần thiết của hoạt động quản lý rủi ro trong ngân hàng ........10
1.2.3.2.Hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng............................................12
1.3. Nâng cao trình độ quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại
Việt Nam để chuẩn bị hội nhập...................................................................13
1.3.1. Yêu cầu quản lý an toàn đối với các hoạt động ngân hàng Việt
Nam để chuẩn bị gia nhập WTO..........................................................13
1.3.2. Hiệp ước Basel II – Áp dụng và triển khai tại Việt Nam..................14
1.3.2.1.Giới thiệu:
1.3.2.2.Áp dụng và triển khai tại Việt Nam............................................15
1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ ÁP LỰC TỪ QUÁ TRÌNH
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
2.1. Thực trạng, đặc thù của các Ngân hàng thương mại Việt Nam...................16
2.1.1. Đánh giá mức độ cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam
trong quá trình hội nhập .......................................................................16
2.1.1.1.Sức mạnh tài chính......................................................................16
2.1.1.2.Cơ cấu tổ chức vận hành.............................................................17
2.1.1.3.Trình độ kinh doanh....................................................................18
2.1.1.4.Khả năng quản lý và điều hành...................................................18
2.1.1.5.Mức độ minh bạch tình hình kinh doanh và tài chính ................19
2.1.1.6.Trình độ công nghệ thông tin......................................................19
2.1.1.7.Quản lý rủi ro yếu kém...............................................................20
2.1.2. Hạn chế và thách thức thường gặp của thị trường Việt Nam ảnh
hưởng đến sự an toàn trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại22
2.1.2.1.Hoạt động định hướng của Nhà Nước còn yếu...........................22
2.1.2.2.Thông tin số liệu thống kê ngành nghề không tin cậy................23
2.1.2.3.Lịch sử của số liệu ngắn ngủi .....................................................24
2.1.2.4.Trình độ quản lý doanh nghiệp kém...........................................24
2.1.2.5.Sức cạnh tranh và khả năng thích ứng với sự thay đổi của các
doanh nghiệp kém....................................................................... 24
2.1.2.6.Thông tin của các cá nhân và doanh nghiệp chưa được tập
trung và chia sẻ một cách hiệu quả cho việc đánh giá uy tín tín
dụng của khách hàng tín dụng......................................................25
2.2. Hiện trạng về quản trị hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng
của một số ngân hàng thương mại Việt Nam và thế giới
2.2.1. Thực trạng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.................26
2.2.1.1.Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)...............26
2.2.1.2.Ngân hàng TMCP Sài Gòn.........................................................29
2.2.1.3.Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam........................................32
2.2.2. Khoảng cách trình độ quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của
các ngân hàng thương mại Việt Nam và các ngân hàng ở các nước
phát triển...............................................................................................37
2.2.2.1.Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation
(HSBC).........................................................................................37
2.2.2.2.Ngân hàng United Overseas Bank (UOB)..................................40
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN
LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
3.1. Xác định nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng .............................................44
3.2. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng..................................................45
3.2.1. Nguyên tắc........................................................................................45
3.2.2. Xác lập hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tối ưu................................46
2
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của các
ngân hàng thương mại Việt Nam.................................................................47
3.3.1. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng.......................................................48
3.3.1.1.Tất cả mục tiêu hoạt động của ngân hàng cần phải đo lường
được, đặc biệt là mức độ rủi ro từ hoạt động tín dụng.................48
3.3.1.2.Chất lượng cao nhất của dư nợ tín dụng (nội và ngoại bảng)
là một thành phần quan trọng của “Mục tiêu quản lý rủi ro”
trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại...................49
3.3.2. Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng....................................................50
3.3.3. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng....................................................52
3.3.4. Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng có hiệu lực ..........56
3.3.4.1.Bộ phận quản lý tín dụng............................................................58
3.3.4.2.Bộ phận kiểm soát nội bộ............................................................61
3.4. Giám sát và quản lý rủi ro............................................................................62
3.4.1. Nhận biết rủi ro trong hoạt động tín dụng và xác định biện pháp
hạn chế rủi ro........................................................................................62
3.4.2. Đo lường rủi ro .................................................................................64
3.4.3. Giám sát và quản lý rủi ro trước cho vay..........................................69
3.4.3.1.Sự quan trọng của công tác hoạch định kinh doanh và nghiên
cứu thị trường ..............................................................................69
3.4.3.2.Chức năng thẩm định tín dụng cần được tách biệt......................72
3.4.3.3.Phê duyệt tín dụng tập trung.......................................................73
3.4.4. Quản lý và giám sát rủi ro tín dụng trong và sau cho vay ................74
3.4.4.1.Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ tín dụng..............................................74
3.4.4.2.Kiểm tra sau cho vay, một công tác cần tuân thủ tuyệt đối........75
3.4.4.3.Đo lường mức độ tập trung/phân tán trong danh mục các
khoản cấp tín dụng
3.4.5. Phòng ngừa từ xa..............................................................................76
3.5. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý rủi ro tín dụng trong xu thế hộp nhập......77
PHẦN KẾT LUẬN
3

Xem Luận Văn

CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰCTÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2010

00:36

Trang
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Phần mở đầu  1
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm các nước đang phát triển trong
việc huy động các nguồn lực tài chính  3
1.1. Cơ sở lý luận về tích lũy vốn đầu tư  3
1.1.1. Khái niệm  3
1.1.2. Nội dung cấu thành của vốn đầu tư phát triển  4
1.1.3. Đặc điểm của vốn đầu tư phát triển  6
1.2. Nguồn vốn và quá trình tích lũy vốn đầu tư  7
1.2.1. Nguồn vốn đầu tư  7
1.2.2. Quá trình tích lũy vốn đầu tư  7
1.3. Vai trò của vốn đầu tư phát triển  12
1.4. Chính sách huy động vốn của các nước đang phát triển  13
1.4.1. Đặc trưng thị trường tài chính tại các nước đang phát triển  13
1.4.2. Chính sách khuyến khích tiết kiệm tư nhân của các nước đang phát triển  14
1.4.3. Chính phủ thực hành tiết kiệm  15
1.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam  15
Chương 2. Thực trạng tình hình huy động các nguồn lực tài chính cho đầu
tư phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang thời kỳ 2000-2005  17
2.1. Tiềm năng kinh tế  17
2.1.1. Vị trí địa lý - tiềm năng kinh tế xã hội  17
2.1.2. Thực trạng kinh tế xã hội  19
2.2. Hiện trạng sử dụng các nguồn vốn  21
2.2.1. Tình hình tiết kiệm và sử dụng nguồn vốn các khu vực  21
2.2.2. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng các nguồn vốn đầu tư  26
2.3. Đánh giá một số hình thức, biện pháp huy động vốn đã thực hiện  27
2.3.1. Huy động vốn qua ngân hàng  27
2.3.2. Hình thức thuê mua tài chính  32
2.3.3. Huy động vốn trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu  34
2.3.4. Phương thức tạo vốn từ quỹ nhà, đất  34
2.3.5. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước  35
Chương 3. Các giải pháp huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát
triển tỉnh An Giang thời kỳ 2006-2010  37
3.1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư  37
3.1.1. Mục tiêu tăng trưởng  37
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn  37
3.1.3. Các chỉ tiêu chủ yếu cho phát triển kinh tế xã hội  39
3.1.4. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư  40
3.2. Quan điểm chung cho các giải pháp huy động vốn  41
3.3. Các giải pháp huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển
đến năm 2010 và những năm tiếp sau  41
3.3.1. Tăng cường huy động vốn qua ngân hàng  42
3.3.2. Phát triển thị trường tài chính  45
3.3.3. Huy động vốn qua phát triển bảo hiểm  46
3.3.4. Chính sách thu - chi ngân sách  46
3.3.5. Huy động vốn đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu công trình  52
3.3.6. Huy động các tài sản, đất đai chưa sử dụng hết hoặc không sử dụng
vào mục đích đầu tư  54
3.3.7. Các giải pháp tạo vốn cho doanh nghiệp  57
3.3.8. Các giải pháp mở rộng thị trường trong và ngoài nước  61
3.3.9. Giải pháp huy động nguồn lực tài chính đầu tư lĩnh vực xã hội  63
Kiến nghị  65
Kết luận chung  68
Tài liệu tham khảo

Xem Luận Văn

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG

00:36

trang
LỜI MỞ ĐẦU  1
CHƯƠNG 1: Sự cần thiết và vai trò của Chương trình khuyến công trong
việc thúc đẩy phát triển công nghiệp ở địa phương và trên phạm vi quốc
gia
1.1. Vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh An Giang  4
1.1.1. Vị trí, vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 4
1.1.2. Vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh An Giang  5
1.2. Sự cần thiết và vai trò của Chương trình khuyến công trong phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang
8
1.3. Vai trò của Chương trình khuyến công trên phạm vi quốc gia  9
1.3.1. Sự cần thiết thành lập Chương trình khuyến công quốc gia 10
1.3.2. Chương trình khuyến công quốc gia 12
1.4. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp địa phương ở một số nước trên thế
giới
13
1.5. Một số biện pháp hỗ trợ tài chính phát triển công nghiệp địa phương của
một số nước trên thế giới
14
1.5.1. Các biện pháp hỗ trợ tài chính của Đài Loan 14
1.5.1.1. Khuyến khích các ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn  15
1.5.1.2. Thành lập quỹ phát triển DNNVV  16
1.5.1.3. Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV  16
1.5.2. Các biện pháp hỗ trợ tài chính của Singapore 17
CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động của Chương trình khuyến công tỉnh
An Giang
2.1. Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh An Giang  19
2.2. Thực trạng về phát triển công nghiệp tỉnh An Giang  20
2.3. Mô hình hoạt động Chương trình khuyến công tỉnh An Giang  22
2.3.1. Tổ chức quản lý Chương trình khuyến công An Giang 22
2.3.2. Nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công An Giang 23
2.3.3. Chính sách khuyến công An Giang 25
2.4. Đánh giá hoạt động và các chính sách của Chương trình khuyến công tỉnh  26
2
An Giang giai đoạn (1997-2005)
2.4.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển 26
2.4.2. Chính sách vốn khuyến công hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất CN-
TTCN
27
2.4.2.1. Phân tích tác động ảnh hưởng của nhân tố vốn khuyến công đến
phát triển sản xuất CN-TTCN
30
2.4.2.2. Các biện pháp cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ đẩy mạnh giải
ngân vốn khuyến công
35
2.4.3. Chương trình khuyến công khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
thành lập mới, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất
37
2.4.4. Chương trình khuyến công hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 39
2.4.5. Các chính sách khuyến công khác 42
2.4.5.1. Đầu tư phát triển các làng nghề  42
2.4.5.2. Hỗ trợ phát triển ngành nghề TTCN phục vụ du lịch  43
2.4.5.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc tế
44
2.4.5.4. Xúc tiến thương mại  44
2.4.6. Những hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình khuyến công
An Giang
45
2.4.6.1. Thực hiện chính sách vốn khuyến công chưa đồng bộ và toàn diện  45
2.4.6.2. Chính sách thuế còn bất cập  48
2.4.6.3. Tiến độ đầu tư xây dựng các khu - cụm công nghiệp chậm  51
2.4.6.4. Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại
hoá ngành công nghiệp
52
2.4.6.5. Đào tạo dạy nghề hiệu quả chưa cao  53
2.4.6.6. Chính sách khuyến công chưa đáp ứng yêu cầu phát triển làng nghề 53
2.4.6.7. Môi trường đầu tư của An Giang chưa thuận lợi  54
CHƯƠNG 3 : Định hướng và các giải pháp tài chính thực hiện Chương
trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang
3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2010  55
3.1.1. Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển công nghiệp của tỉnh An
Giang
55
3.1.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang thời kỳ 2006- 58
3
2010 và tầm nhìn đến năm 2020
3.1.3. Phương hướng phát triển các ngành công nghiệp  59
3.2. Các giải pháp tài chính thực hiện Chương trình khuyến công để hỗ trợ phát
triển công nghiệp tỉnh An Giang trong quá trình hội nhập
65
3.2.1. Giải pháp về tài chính tín dụng  66
3.2.1.1. Phát triển vốn cho doanh nghiệp 66
3.2.1.2. Chính sách tín dụng ngân hàng  67
3.2.1.3. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV  67
3.2.1.4. Thành lập Quỹ khuyến công  71
3.2.2. Giải pháp tài chính đầu tư xây dựng các khu - cụm công nghiệp tập
trung tại An Giang
73
3.2.3. Giải pháp về đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ 79
3.2.4. Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu  81
3.2.5. Đầu tư phát triển các làng nghề TTCN nông thôn  82
3.2.6. Chính sách về kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Campuchia  83
3.2.7. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp chế biến với vùng
nguyên liệu
84
3.2.8. Chính sách về thuế  85
3.2.9. Giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư  88
3.2.10. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phát triển
công nghiệp địa phương
90
3.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực  91
3.3.1. Đào tạo nguốn nhân lực cho các DNNVV ngành công nghiệp  92
3.3.2. Đào tạo lao động TTCN, làng nghề  94
Kết luận  96
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Luận Văn

CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010

00:34

Lời cam đoan
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Mục lục  Trang
Mở đầu  1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN
1.1 Chiến lược tài chính:............................................................................................................4
1.1.1 Đối tượng và mục đích của chiến lược tài chính :.............................................................4
1.1.2 Nội dung cơ bản của chiến lược tài chính:........................................................................5
1.1.3 Quyết định phân phối:.....................................................................................................14
1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế:..15
1.2.1 Hoạt động nhập khẩu: .....................................................................................................15
1.2.1.1 Vai trò của hoạt động nhập khẩu:.................................................................................15
1.2.1.2 Những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu: ..............................................................16
1.2.2 Hoạt động xuất khẩu: .....................................................................................................18
1.3 Kinh nghiệm của một số nước về chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập
khẩu: .........................................................................................................................................20
1.3.1 Kinh nghiệm của Nhật Bản: ...........................................................................................20
1.3.2 Kinh nghiệm của các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs) Châu Á: .............................21
1.3.3 Kinh nghiệm của các nước ASEAN–4 : Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philipines: ...24
1.3.4 Những bài học kinh nghiệm: ..........................................................................................25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬPKHẨU HÀNG HÓA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010:...................28
2.1.1 Sơ lược tình hình kinh tế Đồng Nai:...............................................................................28
2.1.1.1 Công nghiệp: .............................................................................................................28
2.1.1.2 Nông - Lâm - Ngư nghiệp: ........................................................................................28
2.1.1.3 Thương mại: ..............................................................................................................29
2.1.1.4 Dịch vụ: .....................................................................................................................29
2.1.1.5 Du lịch: ......................................................................................................................29
2.1.1.6 Hợp tác đầu tư nước ngoài: .......................................................................................30
2.1.2 Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế đến năm 2010:..................................................30
2.1.2.1 Bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam Á : ............................................................31
3
3
2.1.2.2 Bối cảnh kinh tế trong nước và trong tỉnh: ................................................................32
2.1.3 Định hướng phát triển xuất khẩu, nhập khẩu: ................................................................33
2.1.3.1 Xuất khẩu: .................................................................................................................33
2.1.3.2 Nhập khẩu: .................................................................................................................35
2.2 Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai: ..................................................................................................................35
2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu: ....................................................................................................35
2.2.2 Kim ngạch nhập khẩu: ....................................................................................................38
2.2.3 Cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: ....................................................................39
2.2.4 Cơ cấu hàng nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai: ...................................................................40
2.2.5 Thị trường xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: ......................................................................41
2.2.6 Thị trường nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai : .....................................................................43
2.3 Chiến lược tài chính hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua: .....................................................44
2.3.1 Chiến lược huy động và sử dụng vốn đầu tư: .................................................................44
2.3.1.1 Chiến lược huy động vốn: .........................................................................................45
2.3.1.2 Sử dụng vốn đầu tư: ...................................................................................................46
2.3.2 Chính sách tài chính trong thời gian qua: .......................................................................47
2.3.2.1 Chính sách thuế: ........................................................................................................48
2.3.2.2 Chính sách tỷ giá hối đoái: ........................................................................................50
2.3.2.3 Chính sách lãi suất: ...................................................................................................51
2.4 Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: ...........................................................................52
2.4.1 Thuận lợi: .......................................................................................................................52
2.4.2 Khó khăn: .......................................................................................................................54
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP
KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN
3.1 Mục tiêu - quan điểm đề xuất chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập
khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: ..................56
3.1.1 Mục tiêu của chiến lược tài chính: .................................................................................56
3.1.2 Quan điểm đề xuất chiến lược tài chính: ........................................................................57
3.2 Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: ....................................................................................................57
3.2.1 Chính sách khuyến khích về thuế: ..................................................................................57
3.2.2 Chính sách ổn định tài chính, tiền tệ và kiểm soát lạm phát: .........................................59
4
4
3.2.3 Chiến lược huy động vốn: ..............................................................................................61
3.2.3.1 Chiến lược huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng: ........................................63
3.2.3.2 Chiến lược huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán: ..................................65
3.2.4 Chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển,
Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: ................................................................................................................68
3.2.4.1 Quỹ hỗ trợ phát triển: ................................................................................................68
3.2.4.2 Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu: .............................................................................71
3.2.5 Chiến lược tăng cường tiềm lực tài chính cho các doanh nghiệp, tiến tới thành lập
các tập đoàn kinh tế mạnh: ........................................................................................................72
3.2.6 Bổ sung thêm hình thức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, nhập khẩu và hình thức tự
bảo hiểm: ...................................................................................................................................73
3.3 Kiến nghị khác: ..................................................................................................................74
3.3.1 Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: ..74
3.3.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá: ..................................76
3.3.2.1 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu hàng hoá: ...............................................76
3.3.2.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách nhập khẩu hàng hoá: ...............................................78
3.3.2.3 Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành hoạt động xuất, nhập khẩu
hàng hoá: ...................................................................................................................................79
3.3.3 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các tỉnh, thành
phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế: ..................................................................................................81
3.3.4 Phát triển nhanh nguồn nhân lực có chất lượng cao: .....................................................82
Kết luận .....................................................................................................................................84
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

Xem Luận Văn

Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến 2010

00:30


MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH................. 7
1.1  Sơ lược về lịch sử ngành thuốc lá Việt Nam.................................... 7
1.2  Giới thiệu tổng quan về Công ty Thuốc lá Bến Thành............... 10
1.2.1  Quá trình hình thành và phát triển......................................................... 10
1.2.1.1  Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty ................. 10
1.2.1.2  Quá trình hoạt động của Công ty.................................................. 11
1.2.1.3  Địa điểm......................................................................................... 11
1.2.2  Lĩnh vực hoạt động................................................................................ 12
1.2.2.1  Ngành nghề kinh doanh của công ty.................................................. 12
1.2.2.2  Thị trường tiêu thụ:............................................................................ 12
1.2.3  Sản phẩm chủ yếu.................................................................................. 12
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH..................................................................................... 14
2.1  Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành................................. 14
2.1.1  Nhân tố vĩ mô ........................................................................................ 14
2.1.1.1  Đặc điểm kinh tế chính trị ................................................................. 14
2.1.1.2  Dân số - thu nhập dân cư................................................................... 15
2.1.1.3  Môi trường chính trị và pháp luật của doanh nghiệp......................... 15
2.1.2  Nhân tố vi mô ........................................................................................ 18
2.1.2.1  Khách hàng........................................................................................ 18
2.1.2.2  Đối thủ cạnh tranh ............................................................................. 19
2.1.2.3  Các nhà cung cấp............................................................................... 20
2.2  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá
Bến Thành.............................................................................................................. 21
2.2.1  Phân tích hoạt động sản xuất................................................................. 21
2.2.1.1  Về nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá................................................ 21
2.2.1.2  Về tình hình sản xuất......................................................................... 24
2.2.1.3  Về tình hình máy móc thiết bị:.......................................................... 26
2.2.1.4  Hệ thống nhà xưởng và kho tàng....................................................... 26
2.2.2  Phân tích hoạt động kinh doanh............................................................. 27
2.2.2.1  Về tình hình tiêu thụ.......................................................................... 27
2.2.2.2  Về hệ thống phân phối....................................................................... 29
2.2.3  Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh......... 30
2.2.3.1  Tình hình tài chính............................................................................. 30
2.2.3.2  Về sử dụng vốn cho việc đầu tư xây dựng cơ bản............................. 31
2.2.4  Phân tích nguồn nhân lực ...................................................................... 32
- 3 -
2.2.4.1  Về cơ cấu tổ chức .............................................................................. 32
2.2.4.2  Về nguồn nhân lực............................................................................. 33
2.2.5  Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến
Thành  ............................................................................................................... 34
2.2.5.1  Các điểm mạnh.................................................................................. 34
2.2.5.2  Các điểm yếu..................................................................................... 35
2.2.5.3 Các cơ hội.......................................................................................... 36
2.2.5.4 Các nguy cơ................................................................................... 37
2.2.6  Đánh giá tác động của các nhân tố........................................................ 38
2.2.6.1  Đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài........................................ 38
2.2.6.2  Đánh giá các yếu tố môi trường bên trong ........................................ 39
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH ĐỀN NĂM 2010
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH ĐỀN NĂM 2010................. 41
3.1  Dự báo thị trường thuốc lá Việt Nam trong thời gian tới......... 41
3.2  Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ngành thuốc lá .............. 42
3.3  Mục tiêu của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010....... 43
3.3.1  Mục tiêu tổng quát................................................................................. 43
3.3.2  Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 44
3.4  Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010.............. 44
3.4.1  Giải pháp về phát triển hoạt động sản xuất............................................ 44
3.4.1.1  Giải pháp về phát triển sản xuất nguyên liệu thuốc lá........................... 44
3.4.1.2  Giải pháp về phát triển sản xuất phụ liệu thuốc lá............................. 46
3.4.1.3  Giải pháp về phát triển sản xuất thuốc lá điếu................................... 47
3.4.2  Giải pháp về phát triển hoạt động kinh doanh....................................... 48
3.4.2.1  Giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm....... 48
3.4.2.2  Xây dựng chính sách giá cả............................................................... 53
3.4.2.3  Các hoạt động yểm trợ khác.............................................................. 54
3.4.3  Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực................................................. 56
3.4.4  Giải pháp chuyển đổi cơ cấu hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề kinh
doanh  ............................................................................................................... 58
3.4.5  Kiến nghị ............................................................................................... 65
KẾT LUẬN................................................................................................................... 69

Xem Luận Văn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

00:28

NỘI DUNG
TRANG
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...........................................................................................1-30
1. Tổng quan về tín dụng trong nền kinh tế thị trường...................................................1
1.1. Khái niệm về tín dụng...............................................................................................1
1.2. Bản chất của tín dụng................................................................................................2
1.3. Các hình thức tín dụng..............................................................................................2
1.4. Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế............4
1.4.1. Tín dụng ngân hàng..........................................................................................4
1.4.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của nền kinh tế..............4
2. Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả tín dụng của NHTM trong nền kinh tế............5
2.1. NHTM trong nền kinh tế thị trường..........................................................................5
2.1.1. Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại............................................................5
2.1.2. Bản chất của NHTM.........................................................................................6
2.1.3. Các chức năng truyền thống.............................................................................7
2.1.3.1. Trung gian tín dụng..................................................................................7
2.1.3.2. Trung gian thanh toán..............................................................................7
2.1.3.3. Cung ứng các dịch vụ ..............................................................................7
2.1.4. Các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của NHTM...........................................8
2.1.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn – nghiệp vụ nợ......................................................8
2.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn – nghiệp vụ có...................................................9
2.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian – kinh doanh dịch vụ ngân hàng...........................10
2.2. Tăng trưởng tín dụng và sự cần thiết phải tăng trưởng của các NHTM đối với các
DNVVN trên địa bàn Tp HCM.......................................................................................11
2.2.1. Tăng trưởng tín dụng........................................................................................11
2.2.2. Sự cần thiết phải tăng trưởng của các NHTM đối với các DNVVN trên địa
bàn Tp HCM...............................................................................................................12
2.3. Hiệu quả tín dụng và ý nghĩa của nó đối với các NHTM.........................................13
2.3.1. Hiệu quả tín dụng.............................................................................................13
2.3.1.1. Hiệu quả tín dụng xét ở cấp độ vĩ mô......................................................14
2.3.1.2. Hiệu quả tín dụng xét ở cấp độ vi mô......................................................15
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng...........................................................15
2.3.2.1. Chỉ tiêu về an toàn vốn............................................................................15
2.3.2.2. Chỉ tiêu hoạt động tín dụng......................................................................15
2.3.3. Ý nghĩa của nâng cao hiệu quả tín dụng của các NHTM.................................20
3. Vai trò của các DNVVN trong quá trình phát triển kinh tế........................................20
3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế nhiều thành
phần..................................................................................................................................20
3.1.1. Tính khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.........................................20
3.1.2. Quá trình nhận thức về nền kinh tế nhiều thành phần......................................21
3.1.3. Đặc điểm của nền kinh tế nhiều thành phần.....................................................22
3.2. Vai trò của các DNVVN trong nền kinh tế nước ta hiện nay nói chung và của Tp
HCM nói riêng.................................................................................................................23
3.2.1. Vị trí Tp HCM trong quá trình phát triển của nền kinh tế Việt nam................23
3.2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của Tp HCM.............23
3.2.1.2. Cơ cấu kinh tế của Tp HCM....................................................................25
3.2.2. Vai trò của các DNVVN trên địa bàn Tp HCM...............................................26
3.2.3. Dự báo nhu cầu về nguồn vốn của các DNVVN .............................................28
4. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới đối với các
DNVVN.................................................................................................................................
4.1. Hoạt động cho vay vốn tín dụng ở một số nước.......................................................28
4.2. Bài học kinh nghiệm.................................................................................................29
Tóm lược Chương I ........................................................................................................30
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.............................................................31-65
1. Những đóng góp các DNVVN trên địa bàn Tp HCM đối với nền kinh tế.................31
1.1. Những mặt đạt được..................................................................................................31
1.2.1.1. Đóng góp tăng trưởng GDP thành phố..........................................................31
1.2.1.2. Huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển............................................33
1.2.1.3. Đóng góp to lớn cho ngân sách.....................................................................35
1.2.1.4. Tạo việc làm cho người lao động..................................................................36
1.2. Những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới..............................36
2. Nghiệp vụ tín dụng của các NHTM đối với các DNVVN trên địa bàn Tp HCM
giai đoạn 2000 – 2005...........................................................................................................38
2.1. Những kết quả đạt được ......................................................................................38
2.1.1. Về huy động vốn.........................................................................................38
2.1.2. Về hoạt động cấp tín dụng..........................................................................42
2.1.2.1. Cho vay ngắn hạn...............................................................................44
2.1.2.2. Trung dài hạn......................................................................................45
2.1.3. Hiệu quả tín dụng........................................................................................47
2.1.3.1. Vốn điều lệ.........................................................................................47
2.1.3.2. Chỉ tiêu về đảm bảo an toàn trong hoạt động của NHTM thông qua
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM trên địa bàn thành phố .................48
2.1.3.3. Đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn...................................49
2.1.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác tín dụng đối với các DNVVN................49
2.1.3.4. Việc cấp tín dụng giúp các DNVVN nâng cao năng lực cạnh tranh..54
2.2. Những mặt còn tồn tại.........................................................................................54
2.2.1. Về huy động vốn.........................................................................................55
2.2.2. Về hoạt động cho vay (cấp tín dụng)..........................................................56
2.2.2.1. Nguồn vốn cung ứng cho các DNVVN .............................................56
2.2.2.2. Vấn đề nợ xấu, nợ quá hạn, nợ khó đòi và chất lượng tín dụng đối
với các DNVVN của các NHTM trên địa bàn thành phố trong thời gian qua .56
2.2.2.3. Việc xử lý nợ còn gặp nhiều khó khăn...............................................57
2.2.2.4. Những khó khăn từ bản án và công tác thi hành án...........................58
2.2.2.5. Việc xử lý nợ trong trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp địa
phương rất khó khăn........................................................................................58
2.2.2.6. Những khó khăn từ chính TSBĐ nợ vay............................................58
2.2.2.7. Thị trường bất động sản trầm lắng, giao dịch mua bán ít ..................59
2.2.2.8. Nhu cầu về vốn của các DNVVN rất đa dạng ...................................59
2.3. Những nguyên nhân của những tồn tại trên........................................................59
2.3.1. Về phía NHTM...........................................................................................59
2.3.2. Về phía các doanh nghiệp...........................................................................63
2.3.3. Về phía nền kinh tế.....................................................................................64
Tóm tắt chương II...........................................................................................................64
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010.................66-98
1. Định hướng phát triển các DNVVN của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010.66
2. Định hướng phát triển các TCTD của nhà nước giai đoạn 2006 – 2010....................67
2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................................................67
2.2. Các mục tiêu cụ thể...................................................................................................69
2.2.1. Tăng cường năng lực thể chế ..........................................................................70
2.2.2. Tăng cường năng lực tài chính........................................................................70
3. Định hứớng phát triển hệ thống NHTM trên địa bàn Thành phố HCM...................72
4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các NHTM đối với các DNVVN
trên địa bàn Tp HCM..........................................................................................................74
4.1. Những giải pháp ở cấp độ vĩ mô..................................................................................74
4.1.1. Từ phía chính phủ..................................................................................................74
4.1.1.1. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.............74
4.1.1.2. Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định ..........................................................75
4.1.1.3. Phải có những chính sách, cơ chế hỗ trợ các DNVVN.................................75
4.1.1.4. Các giải pháp khác từ phía chính phủ ...........................................................76
4.1.2. Từ phía NHNN.......................................................................................................76
4.1.2.1. Không ngừng hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lãnh vực ngân hàng ....76
4.1.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro (CIC)......77
4.1.2.3. NHNN cần tiếp tục đổi mới các chính sách tín dụng cho phù hợp với
thông lệ quốc tế, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các NHTM.........78
4.1.2.4. Đẩy mạnh cơ cấu lại các NHTM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo
hướng mở rộng hợp tác quốc tế và chủ động tham gia hội nhập tài chính quốc tế....79
4.2. Những giải pháp ở cấp độ vi mô..................................................................................79
4.2.1. Từ phía các NHTM trên địa bàn Tp HCM ............................................................79
4.2.1.1. Mở rộng mạng lưới hoạt động và đẩy mạnh hoạt động marketing...............79
4.2.1.2. Không ngừng rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và cải thiện các thủ tục, quy trình
cho vay theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ, đáp ứng nhanh chóng cho mọi đối tượng
khách hàng (trong đó có các DNVVN), phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.............................................................................................................80
4.2.1.3. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và đẩy mạnh phát triển dịch vụ khách
hàng theo chiều sâu ....................................................................................................81
4.2.1.4. Xây dựng và định hướng đối tượng khách hàng mục tiêu trong từng giai
đoạn cụ thể..................................................................................................................81
4.2.1.5. Xác định nguồn gốc phát sinh các rủi ro tín dụng và xây dựng hệ thống
quản lý rủi ro tín dụng là góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.............................82
4.2.1.6. Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng; tăng cường
công tác quản lý, kiểm tra và giám sát về việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục
cho vay, thông qua việc lập các tín hiệu dự báo rủi ro tín dụng.................................83
4.2.1.7. Thu thập và xử lý thông tin để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời và hiệu quả,
tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các NHTM để thực hiện tốt công tác
cho vay........................................................................................................................84
4.2.1.8. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định, cũng
như cán bộ tái thẩm định đế đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hội nhập quốc tế ........85
4.2.1.9. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hệ thống các NHTM nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh sau khi Việt nam đã gia nhập WTO vài ngày 07/11/2006 .................87
4.2.1.10. Nâng cao công tác thẩm định và tái thẩm định tín dụng.............................87
4.2.2. Từ phía các DNVVN .............................................................................................91
4.2.2.1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, chế độ báo cáo và sổ sách, chứng từ kế
toán.............................................................................................................................91
4.2.2.2. Đẩy mạnh, khai thác các kênh thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh ........91
4.2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với nền kinh
tế thế giới sau khi Việt nam đã gia nhập WTO vài ngày 07/11/2006........................92
4.2.2.4. Tái cơ cấu tổ chức hoạt động doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực phù hợp với cơ chế thị trường trong tình hình mới.....................................93
4.2.2.5. Các DNVVN cần có hướng tiếp cận vốn các NHTM trong việc vay vốn,
thanh toán không dùng tiền mặt.................................................................................93
4.2.3. Từ phía Ủy Ban Nhân Dân Tp HCM.....................................................................94
4.2.3.1. Chỉ đạo các sở trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc
đăng ký giao dịch đảm bảo và công khai tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay...............94
4.2.3.2. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại và đào
tạo nguồn nhân lực cho các DNVVN.........................................................................95
4.2.3.3. Xây dựng và công bố công khai các quy hoạch tổng thể và chi tiết phát
triển các ngành nghề trên địa bàn Tp HCM...............................................................96
4.2.3.4. Phối với NHNN đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng cho
các DNVVN ...............................................................................................................96
4.2.3.5. Đồng bộ trong việc đăng ký giao dịch đảm bảo............................................96
4.2.3.6. Đối với công tác công chứng.........................................................................97
4.2.3.7. Một số kiến nghị khác...................................................................................97
Tóm lược Chương III.....................................................................................................98
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Luận Văn

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!