NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SMARTPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................ 4
5. Bố cục đề tài ............................................................................................ 4
6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài ................................... 4
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ................................................................ 5
CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH
MUA CỦA NGưỜI TIÊU DÙNG ................................................................. 8
1.1. VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGưỜI TIÊU DÙNG ............................ 8
1.1.1. Khái niệm .......................................................................................... 8
1.1.2. Tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng ........................... 9
1.1.3. Các nhân tố tác động đến quyết định mua hàng ............................. 14
1.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA NGưỜI TIÊU
DÙNG ĐỐI VỚI SMARTPHONE ................................................................. 18
1.2.1. Nghiên cứu của Liao, Yu- Jui (2012) ............................................. 18
1.2.2. Nghiên cứu của Cheng Hui Ying, Huang Wan Ee, Lum Sin Yin,
Tan Yi Jie (2013) ...................................................................................... 22
1.2.3. Nghiên cứu của Mr Surendra Malviya, Dr. Manminder Singh Saluja
và Avijeet Singh Thakur (2013) ............................................................... 24
1.2.4. Nghiên cứu của Mei Min, Chow, Ling Hong, Chen, Jian Ai, Yeow,
Pei Wah, Wong (2012) ............................................................................. 26
KẾT LUẬN CHưƠNG 1 ................................................................................ 30
CHưƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ................................................... 31
2.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................... 31
2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .................................................................. 31
2.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 32
2.3.1. Nghiên cứu định tính ...................................................................... 32
2.3.2. Nghiên cứu định lượng ................................................................... 33
2.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................................................................... 34
2.4.1. Mô hình nghiên cứu đề nghị ........................................................... 34
2.4.2. Hệ thống giả thuyết nghiên cứu ...................................................... 35
2.5. XÂY DỰNG THANG ĐO ................................................................. 35
2.5.1. Thang đo Đặc điểm sản phẩm ........................................................ 35
2.5.2. Thang đo Thương hiệu .................................................................... 36
2.5.3. Thang đo Giá................................................................................... 38
2.5.4. Thang đo Các yếu tố xã hội ............................................................ 38
2.5.5. Thang đo Quyết định mua .............................................................. 40
2.6. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC ............................................................... 43
2.6.1. Mẫu điều tra .................................................................................... 43
2.6.2. Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát ........................................................ 44
2.6.3. Phương pháp phân tích dữ liệu ....................................................... 45
KẾT LUẬN CHưƠNG 2 ................................................................................ 49
CHưƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 50
3.1. MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA ....................................................................... 50
3.1.1. Thu thập dữ liệu .............................................................................. 50
3.1.2. Mô tả mẫu khảo sát ......................................................................... 50
3.2. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .................................................... 53
3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................. 53
3.2.2. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha ............... 59
3.3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................ 63
3.3.1. Kiểm định sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc ...... 63
3.3.2. Phân tích hồi quy bội tuyến tính ..................................................... 66
3.3.3. Kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu ........................ 69
3.3.4. Kết luận về mô hình hồi quy bội tuyến tính ................................... 70
3.4. KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................... 71
CHưƠNG 4. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ......................................................... 75
4.1. KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA NGHIÊN CỨU .......................................... 76
4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................... 77
4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU ............................................................. 79
4.4. HưỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .................................................... 80
KẾT LUẬN .................................................................................................... 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!