NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA LAPTOP MỚI CỦA SINH VIÊN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................ 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 4
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .......................... 4
6. Cấu trúc của luận văn .......................................................................... 4
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ............................................................. 5
CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA VÀ CÁC
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐI TRưỚC ....................................................... 9
1.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGưỜI TIÊU DÙNG ....................................... 9
1.1.1. Khái niệm người tiêu dùng .............................................................. 9
1.1.2. Khái niệm hành vi người tiêu dùng ................................................. 9
1.1.3. Mô hình hành vi người tiêu dùng .................................................. 10
1.1.4. Tiến trình ra quyết định mua ......................................................... 11
1.2 TỔNG QUAN VỀ LAPTOP .................................................................... 19
1.2.1. Khái niệm về laptop ...................................................................... 19
1.2.2. Phân loại các dòng laptop ............................................................. 21
1.2.3. Đặc điểm thị trường laptop hiện nay ............................................. 22
1.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop ................... 26
1.3 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐI TRưỚC ......................................... 30
1.3.1. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm về Hành vi mua laptop của sinh
viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ vào tháng 9/2013 của Tiến sĩ
H.S.Adithya ............................................................................................. 30
1.3.2. Mô hình các tiêu chí ảnh hưởng quyết định mua laptop của sinh
viên khoa Nông nghiệp trường Đại học An Giang .................................. 32
1.3.3. Mô hình nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới khách hàng trong
việc mua Laptop của Tiến sĩ Ashhan Nair và cộng sự thuộc Trường đại
học Bogazici, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ........................................................ 34
1.3.4. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua laptop của giáo viên
trong nghiên cứu của Shamsunnahar Tania ............................................ 37
CHưƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................................. 41
2.1 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................ 41
2.1.1. Mô hình đề xuất nghiên cứu .......................................................... 41
2.1.2. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................... 45
2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .................................................................. 49
2.3 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 50
2.3.1. Nghiên cứu định tính ..................................................................... 50
2.3.2. Nghiên cứu định lượng.................................................................. 54
CHưƠNG 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................ 58
3.1. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ ......................................................... 58
3.1.1. Mô tả mẫu điều tra ........................................................................ 58
3.1.2. Phân tích thống kê mô tả ............................................................... 60
3.2. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .................................................... 66
3.2.1. Kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ..................................... 66
3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA .................................................. 72
3.2.3. Mô hình điều chỉnh và các giả thuyết ........................................... 80
3.3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................... 82
3.3.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu thực tế bằng phân
tích hồi quy bội ........................................................................................ 82
3.3.2. Phân tích phương sai (ANOVA) ................................................... 84
3.4. KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .......................................... 88
CHưƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ... 91
4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 91
4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu ........................................................... 91
4.1.2. Bình luận kết quả nghiên cứu ........................................................ 91
4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................... 94
4.2.1. Hàm ý chính sách .......................................................................... 94
4.2.2. Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................. 96
KẾT LUẬN ................................................................................................... 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!