NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH – TRƯỜNG HỢP LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN HỘI AN CỦA KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC MỸ

 MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................. 3
4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 4
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ............................................................................ 4
6. Bố cục của đề tài............................................................................................. 5
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ........................................................................ 5
CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ... 10
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG.................................... 10
1.1.1. Định nghĩa về hành vi tiêu dùng ............................................................ 10
1.1.2. Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng .................................. 10
1.2. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG DU LỊCH ........... 12
1.2.1. Định nghĩa về hành vi tiêu dùng trong du lịch ....................................... 12
1.2.2. Tiến trình ra quyết định lựa chọn sản phẩm du lịch ............................... 12
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quyết định lựa chọn sản phẩm du lịch
.......................................................................................................................... 15
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM
ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH ................................................................ 18
1.3.1. Quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách ............................. 18
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du
khách ................................................................................................................. 19
1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH
HưỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU
KHÁCH ........................................................................................................... 23
1.4.1. Mô hình tham gia hành động du lịch của Chapin (1974) ....................... 23
1.4.2. Mô hình về nhận thức và sự lựa chọn điểm đến của khách du lịch -
Woodside và Lysonski’s (1989) ....................................................................... 24
1.4.3. Mô hình lựa chọn điểm đến du lịch của Um và Crompton (1990) ........ 25
1.4.4. Mô hình ra quyết định tiêu dùng của Gilbert (1991) .............................. 27
KẾT LUẬN CHưƠNG 1 ................................................................................ 28
CHưƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRưỜNG KHÁCH DU LỊCH TÂY
ÂU - BẮC MỸ ĐẾN HỘI AN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..... 29
2.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRưỜNG KHÁCH DU LỊCH TÂY ÂU – BẮC
MỸ ĐẾN HỘI AN .......................................................................................... 29
2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT ......... 30
2.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất ................................................................... 30
2.2.2. Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu .............................................. 34
2.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................. 35
2.4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 36
2.4.1. Nghiên cứu định tính .............................................................................. 36
2.4.2. Nghiên cứu định lượng ........................................................................... 41
KẾT LUẬN CHưƠNG 2 ................................................................................ 45
CHưƠNG 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................ 46
3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU .................................................................... 46
3.1.1. Thống kê mô tả theo đặc điểm nhân khẩu học ....................................... 46
3.1.2. Thống kê dữ liệu theo các thang đo ....................................................... 48
3.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S
ALPHA ............................................................................................................ 52
3.2.1. Thang đo động cơ đi du lịch ................................................................... 52
3.2.2. Thang đo thái độ ..................................................................................... 54
3.2.3. Thang đo kinh nghiệm điểm đến ............................................................ 55
3.2.4. Thang đo hình ảnh điểm đến .................................................................. 55
3.2.5. Thang đo nhóm tham khảo ..................................................................... 56
3.2.6. Thang đo giá tour du lịch ....................................................................... 57
3.2.7. Thang đo truyền thông ........................................................................... 57
3.2.8. Thang đo đặc điểm chuyến đi................................................................. 58
3.2.9. Thang đo quyết định lựa chọn điểm đến ................................................ 59
3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) ....................................... 60
3.3.1. Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập ............................................ 60
3.3.2. Kết quả phân tích EFA thang đo quyết định lựa chọn điểm đến ........... 66
3.4. PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ................................................ 68
3.4.1. Kiểm tra hệ số tương quan giữa các biến ............................................... 68
3.4.2. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính ............................................ 70
3.5. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM
ĐẾN HỘI AN CỦA DU KHÁCH TÂY ÂU – BẮC MỸ THEO CÁC ĐẶC
ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC ............................................................................ 78
3.5.1. Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi ....................................................... 78
3.5.2. Kiểm định sự khác biệt theo giới tính .................................................... 80
3.5.3. Kiểm định sự khác biệt theo quốc tịch ................................................... 80
3.5.4. Kiểm định sự khác biệt theo trạng thái nghề nghiệp .............................. 82
3.5.5. Kiểm định sự khác biệt theo thu nhập .................................................... 82
3.6. NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................... 83
KẾT LUẬN CHưƠNG 3 ................................................................................ 85
CHưƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ............................ 87
4.1. KẾT LUẬN .............................................................................................. 87
4.1.1. Về phương pháp nghiên cứu .................................................................. 87
4.1.2. Về mô hình lý thuyết .............................................................................. 87
4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................... 90
4.2.1. Đối với chính quyền địa phương ............................................................ 90
4.2.2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ........................................ 93
4.3. HẠN CHẾ VÀ HưỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .......................... 99
4.3.1. Hạn chế của nghiên cứu ......................................................................... 99
4.3.2. Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!