CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰCTÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2010

Trang
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Phần mở đầu  1
Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm các nước đang phát triển trong
việc huy động các nguồn lực tài chính  3
1.1. Cơ sở lý luận về tích lũy vốn đầu tư  3
1.1.1. Khái niệm  3
1.1.2. Nội dung cấu thành của vốn đầu tư phát triển  4
1.1.3. Đặc điểm của vốn đầu tư phát triển  6
1.2. Nguồn vốn và quá trình tích lũy vốn đầu tư  7
1.2.1. Nguồn vốn đầu tư  7
1.2.2. Quá trình tích lũy vốn đầu tư  7
1.3. Vai trò của vốn đầu tư phát triển  12
1.4. Chính sách huy động vốn của các nước đang phát triển  13
1.4.1. Đặc trưng thị trường tài chính tại các nước đang phát triển  13
1.4.2. Chính sách khuyến khích tiết kiệm tư nhân của các nước đang phát triển  14
1.4.3. Chính phủ thực hành tiết kiệm  15
1.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam  15
Chương 2. Thực trạng tình hình huy động các nguồn lực tài chính cho đầu
tư phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang thời kỳ 2000-2005  17
2.1. Tiềm năng kinh tế  17
2.1.1. Vị trí địa lý - tiềm năng kinh tế xã hội  17
2.1.2. Thực trạng kinh tế xã hội  19
2.2. Hiện trạng sử dụng các nguồn vốn  21
2.2.1. Tình hình tiết kiệm và sử dụng nguồn vốn các khu vực  21
2.2.2. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng các nguồn vốn đầu tư  26
2.3. Đánh giá một số hình thức, biện pháp huy động vốn đã thực hiện  27
2.3.1. Huy động vốn qua ngân hàng  27
2.3.2. Hình thức thuê mua tài chính  32
2.3.3. Huy động vốn trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu  34
2.3.4. Phương thức tạo vốn từ quỹ nhà, đất  34
2.3.5. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước  35
Chương 3. Các giải pháp huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát
triển tỉnh An Giang thời kỳ 2006-2010  37
3.1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư  37
3.1.1. Mục tiêu tăng trưởng  37
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn  37
3.1.3. Các chỉ tiêu chủ yếu cho phát triển kinh tế xã hội  39
3.1.4. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư  40
3.2. Quan điểm chung cho các giải pháp huy động vốn  41
3.3. Các giải pháp huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển
đến năm 2010 và những năm tiếp sau  41
3.3.1. Tăng cường huy động vốn qua ngân hàng  42
3.3.2. Phát triển thị trường tài chính  45
3.3.3. Huy động vốn qua phát triển bảo hiểm  46
3.3.4. Chính sách thu - chi ngân sách  46
3.3.5. Huy động vốn đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu công trình  52
3.3.6. Huy động các tài sản, đất đai chưa sử dụng hết hoặc không sử dụng
vào mục đích đầu tư  54
3.3.7. Các giải pháp tạo vốn cho doanh nghiệp  57
3.3.8. Các giải pháp mở rộng thị trường trong và ngoài nước  61
3.3.9. Giải pháp huy động nguồn lực tài chính đầu tư lĩnh vực xã hội  63
Kiến nghị  65
Kết luận chung  68
Tài liệu tham khảo
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!