CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG

trang
LỜI MỞ ĐẦU  1
CHƯƠNG 1: Sự cần thiết và vai trò của Chương trình khuyến công trong
việc thúc đẩy phát triển công nghiệp ở địa phương và trên phạm vi quốc
gia
1.1. Vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh An Giang  4
1.1.1. Vị trí, vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 4
1.1.2. Vai trò của công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh An Giang  5
1.2. Sự cần thiết và vai trò của Chương trình khuyến công trong phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang
8
1.3. Vai trò của Chương trình khuyến công trên phạm vi quốc gia  9
1.3.1. Sự cần thiết thành lập Chương trình khuyến công quốc gia 10
1.3.2. Chương trình khuyến công quốc gia 12
1.4. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp địa phương ở một số nước trên thế
giới
13
1.5. Một số biện pháp hỗ trợ tài chính phát triển công nghiệp địa phương của
một số nước trên thế giới
14
1.5.1. Các biện pháp hỗ trợ tài chính của Đài Loan 14
1.5.1.1. Khuyến khích các ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn  15
1.5.1.2. Thành lập quỹ phát triển DNNVV  16
1.5.1.3. Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV  16
1.5.2. Các biện pháp hỗ trợ tài chính của Singapore 17
CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động của Chương trình khuyến công tỉnh
An Giang
2.1. Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh An Giang  19
2.2. Thực trạng về phát triển công nghiệp tỉnh An Giang  20
2.3. Mô hình hoạt động Chương trình khuyến công tỉnh An Giang  22
2.3.1. Tổ chức quản lý Chương trình khuyến công An Giang 22
2.3.2. Nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công An Giang 23
2.3.3. Chính sách khuyến công An Giang 25
2.4. Đánh giá hoạt động và các chính sách của Chương trình khuyến công tỉnh  26
2
An Giang giai đoạn (1997-2005)
2.4.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển 26
2.4.2. Chính sách vốn khuyến công hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất CN-
TTCN
27
2.4.2.1. Phân tích tác động ảnh hưởng của nhân tố vốn khuyến công đến
phát triển sản xuất CN-TTCN
30
2.4.2.2. Các biện pháp cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ đẩy mạnh giải
ngân vốn khuyến công
35
2.4.3. Chương trình khuyến công khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
thành lập mới, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất
37
2.4.4. Chương trình khuyến công hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 39
2.4.5. Các chính sách khuyến công khác 42
2.4.5.1. Đầu tư phát triển các làng nghề  42
2.4.5.2. Hỗ trợ phát triển ngành nghề TTCN phục vụ du lịch  43
2.4.5.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc tế
44
2.4.5.4. Xúc tiến thương mại  44
2.4.6. Những hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình khuyến công
An Giang
45
2.4.6.1. Thực hiện chính sách vốn khuyến công chưa đồng bộ và toàn diện  45
2.4.6.2. Chính sách thuế còn bất cập  48
2.4.6.3. Tiến độ đầu tư xây dựng các khu - cụm công nghiệp chậm  51
2.4.6.4. Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại
hoá ngành công nghiệp
52
2.4.6.5. Đào tạo dạy nghề hiệu quả chưa cao  53
2.4.6.6. Chính sách khuyến công chưa đáp ứng yêu cầu phát triển làng nghề 53
2.4.6.7. Môi trường đầu tư của An Giang chưa thuận lợi  54
CHƯƠNG 3 : Định hướng và các giải pháp tài chính thực hiện Chương
trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang
3.1. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2010  55
3.1.1. Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển công nghiệp của tỉnh An
Giang
55
3.1.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang thời kỳ 2006- 58
3
2010 và tầm nhìn đến năm 2020
3.1.3. Phương hướng phát triển các ngành công nghiệp  59
3.2. Các giải pháp tài chính thực hiện Chương trình khuyến công để hỗ trợ phát
triển công nghiệp tỉnh An Giang trong quá trình hội nhập
65
3.2.1. Giải pháp về tài chính tín dụng  66
3.2.1.1. Phát triển vốn cho doanh nghiệp 66
3.2.1.2. Chính sách tín dụng ngân hàng  67
3.2.1.3. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV  67
3.2.1.4. Thành lập Quỹ khuyến công  71
3.2.2. Giải pháp tài chính đầu tư xây dựng các khu - cụm công nghiệp tập
trung tại An Giang
73
3.2.3. Giải pháp về đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ 79
3.2.4. Hỗ trợ phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu  81
3.2.5. Đầu tư phát triển các làng nghề TTCN nông thôn  82
3.2.6. Chính sách về kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Campuchia  83
3.2.7. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp chế biến với vùng
nguyên liệu
84
3.2.8. Chính sách về thuế  85
3.2.9. Giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư  88
3.2.10. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phát triển
công nghiệp địa phương
90
3.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực  91
3.3.1. Đào tạo nguốn nhân lực cho các DNNVV ngành công nghiệp  92
3.3.2. Đào tạo lao động TTCN, làng nghề  94
Kết luận  96
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!