CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010

Lời cam đoan
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
Mục lục  Trang
Mở đầu  1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN
1.1 Chiến lược tài chính:............................................................................................................4
1.1.1 Đối tượng và mục đích của chiến lược tài chính :.............................................................4
1.1.2 Nội dung cơ bản của chiến lược tài chính:........................................................................5
1.1.3 Quyết định phân phối:.....................................................................................................14
1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế:..15
1.2.1 Hoạt động nhập khẩu: .....................................................................................................15
1.2.1.1 Vai trò của hoạt động nhập khẩu:.................................................................................15
1.2.1.2 Những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu: ..............................................................16
1.2.2 Hoạt động xuất khẩu: .....................................................................................................18
1.3 Kinh nghiệm của một số nước về chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập
khẩu: .........................................................................................................................................20
1.3.1 Kinh nghiệm của Nhật Bản: ...........................................................................................20
1.3.2 Kinh nghiệm của các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs) Châu Á: .............................21
1.3.3 Kinh nghiệm của các nước ASEAN–4 : Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philipines: ...24
1.3.4 Những bài học kinh nghiệm: ..........................................................................................25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬPKHẨU HÀNG HÓA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010:...................28
2.1.1 Sơ lược tình hình kinh tế Đồng Nai:...............................................................................28
2.1.1.1 Công nghiệp: .............................................................................................................28
2.1.1.2 Nông - Lâm - Ngư nghiệp: ........................................................................................28
2.1.1.3 Thương mại: ..............................................................................................................29
2.1.1.4 Dịch vụ: .....................................................................................................................29
2.1.1.5 Du lịch: ......................................................................................................................29
2.1.1.6 Hợp tác đầu tư nước ngoài: .......................................................................................30
2.1.2 Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế đến năm 2010:..................................................30
2.1.2.1 Bối cảnh thế giới và khu vực Đông Nam Á : ............................................................31
3
3
2.1.2.2 Bối cảnh kinh tế trong nước và trong tỉnh: ................................................................32
2.1.3 Định hướng phát triển xuất khẩu, nhập khẩu: ................................................................33
2.1.3.1 Xuất khẩu: .................................................................................................................33
2.1.3.2 Nhập khẩu: .................................................................................................................35
2.2 Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai: ..................................................................................................................35
2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu: ....................................................................................................35
2.2.2 Kim ngạch nhập khẩu: ....................................................................................................38
2.2.3 Cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: ....................................................................39
2.2.4 Cơ cấu hàng nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai: ...................................................................40
2.2.5 Thị trường xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai: ......................................................................41
2.2.6 Thị trường nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai : .....................................................................43
2.3 Chiến lược tài chính hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua: .....................................................44
2.3.1 Chiến lược huy động và sử dụng vốn đầu tư: .................................................................44
2.3.1.1 Chiến lược huy động vốn: .........................................................................................45
2.3.1.2 Sử dụng vốn đầu tư: ...................................................................................................46
2.3.2 Chính sách tài chính trong thời gian qua: .......................................................................47
2.3.2.1 Chính sách thuế: ........................................................................................................48
2.3.2.2 Chính sách tỷ giá hối đoái: ........................................................................................50
2.3.2.3 Chính sách lãi suất: ...................................................................................................51
2.4 Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: ...........................................................................52
2.4.1 Thuận lợi: .......................................................................................................................52
2.4.2 Khó khăn: .......................................................................................................................54
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP
KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN
3.1 Mục tiêu - quan điểm đề xuất chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập
khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010: ..................56
3.1.1 Mục tiêu của chiến lược tài chính: .................................................................................56
3.1.2 Quan điểm đề xuất chiến lược tài chính: ........................................................................57
3.2 Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: ....................................................................................................57
3.2.1 Chính sách khuyến khích về thuế: ..................................................................................57
3.2.2 Chính sách ổn định tài chính, tiền tệ và kiểm soát lạm phát: .........................................59
4
4
3.2.3 Chiến lược huy động vốn: ..............................................................................................61
3.2.3.1 Chiến lược huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng: ........................................63
3.2.3.2 Chiến lược huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán: ..................................65
3.2.4 Chiến lược tài chính hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển,
Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: ................................................................................................................68
3.2.4.1 Quỹ hỗ trợ phát triển: ................................................................................................68
3.2.4.2 Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, nhập khẩu: .............................................................................71
3.2.5 Chiến lược tăng cường tiềm lực tài chính cho các doanh nghiệp, tiến tới thành lập
các tập đoàn kinh tế mạnh: ........................................................................................................72
3.2.6 Bổ sung thêm hình thức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, nhập khẩu và hình thức tự
bảo hiểm: ...................................................................................................................................73
3.3 Kiến nghị khác: ..................................................................................................................74
3.3.1 Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: ..74
3.3.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá: ..................................76
3.3.2.1 Đổi mới, hoàn thiện chính sách xuất khẩu hàng hoá: ...............................................76
3.3.2.2 Đổi mới, hoàn thiện chính sách nhập khẩu hàng hoá: ...............................................78
3.3.2.3 Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành hoạt động xuất, nhập khẩu
hàng hoá: ...................................................................................................................................79
3.3.3 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các tỉnh, thành
phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế: ..................................................................................................81
3.3.4 Phát triển nhanh nguồn nhân lực có chất lượng cao: .....................................................82
Kết luận .....................................................................................................................................84
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!