Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến 2010


MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 5
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH................. 7
1.1  Sơ lược về lịch sử ngành thuốc lá Việt Nam.................................... 7
1.2  Giới thiệu tổng quan về Công ty Thuốc lá Bến Thành............... 10
1.2.1  Quá trình hình thành và phát triển......................................................... 10
1.2.1.1  Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty ................. 10
1.2.1.2  Quá trình hoạt động của Công ty.................................................. 11
1.2.1.3  Địa điểm......................................................................................... 11
1.2.2  Lĩnh vực hoạt động................................................................................ 12
1.2.2.1  Ngành nghề kinh doanh của công ty.................................................. 12
1.2.2.2  Thị trường tiêu thụ:............................................................................ 12
1.2.3  Sản phẩm chủ yếu.................................................................................. 12
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH..................................................................................... 14
2.1  Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành................................. 14
2.1.1  Nhân tố vĩ mô ........................................................................................ 14
2.1.1.1  Đặc điểm kinh tế chính trị ................................................................. 14
2.1.1.2  Dân số - thu nhập dân cư................................................................... 15
2.1.1.3  Môi trường chính trị và pháp luật của doanh nghiệp......................... 15
2.1.2  Nhân tố vi mô ........................................................................................ 18
2.1.2.1  Khách hàng........................................................................................ 18
2.1.2.2  Đối thủ cạnh tranh ............................................................................. 19
2.1.2.3  Các nhà cung cấp............................................................................... 20
2.2  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá
Bến Thành.............................................................................................................. 21
2.2.1  Phân tích hoạt động sản xuất................................................................. 21
2.2.1.1  Về nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá................................................ 21
2.2.1.2  Về tình hình sản xuất......................................................................... 24
2.2.1.3  Về tình hình máy móc thiết bị:.......................................................... 26
2.2.1.4  Hệ thống nhà xưởng và kho tàng....................................................... 26
2.2.2  Phân tích hoạt động kinh doanh............................................................. 27
2.2.2.1  Về tình hình tiêu thụ.......................................................................... 27
2.2.2.2  Về hệ thống phân phối....................................................................... 29
2.2.3  Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh......... 30
2.2.3.1  Tình hình tài chính............................................................................. 30
2.2.3.2  Về sử dụng vốn cho việc đầu tư xây dựng cơ bản............................. 31
2.2.4  Phân tích nguồn nhân lực ...................................................................... 32
- 3 -
2.2.4.1  Về cơ cấu tổ chức .............................................................................. 32
2.2.4.2  Về nguồn nhân lực............................................................................. 33
2.2.5  Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến
Thành  ............................................................................................................... 34
2.2.5.1  Các điểm mạnh.................................................................................. 34
2.2.5.2  Các điểm yếu..................................................................................... 35
2.2.5.3 Các cơ hội.......................................................................................... 36
2.2.5.4 Các nguy cơ................................................................................... 37
2.2.6  Đánh giá tác động của các nhân tố........................................................ 38
2.2.6.1  Đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài........................................ 38
2.2.6.2  Đánh giá các yếu tố môi trường bên trong ........................................ 39
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH ĐỀN NĂM 2010
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH ĐỀN NĂM 2010................. 41
3.1  Dự báo thị trường thuốc lá Việt Nam trong thời gian tới......... 41
3.2  Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ngành thuốc lá .............. 42
3.3  Mục tiêu của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010....... 43
3.3.1  Mục tiêu tổng quát................................................................................. 43
3.3.2  Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 44
3.4  Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010.............. 44
3.4.1  Giải pháp về phát triển hoạt động sản xuất............................................ 44
3.4.1.1  Giải pháp về phát triển sản xuất nguyên liệu thuốc lá........................... 44
3.4.1.2  Giải pháp về phát triển sản xuất phụ liệu thuốc lá............................. 46
3.4.1.3  Giải pháp về phát triển sản xuất thuốc lá điếu................................... 47
3.4.2  Giải pháp về phát triển hoạt động kinh doanh....................................... 48
3.4.2.1  Giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm....... 48
3.4.2.2  Xây dựng chính sách giá cả............................................................... 53
3.4.2.3  Các hoạt động yểm trợ khác.............................................................. 54
3.4.3  Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực................................................. 56
3.4.4  Giải pháp chuyển đổi cơ cấu hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề kinh
doanh  ............................................................................................................... 58
3.4.5  Kiến nghị ............................................................................................... 65
KẾT LUẬN................................................................................................................... 69
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!