GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

NỘI DUNG
TRANG
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...........................................................................................1-30
1. Tổng quan về tín dụng trong nền kinh tế thị trường...................................................1
1.1. Khái niệm về tín dụng...............................................................................................1
1.2. Bản chất của tín dụng................................................................................................2
1.3. Các hình thức tín dụng..............................................................................................2
1.4. Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế............4
1.4.1. Tín dụng ngân hàng..........................................................................................4
1.4.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của nền kinh tế..............4
2. Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả tín dụng của NHTM trong nền kinh tế............5
2.1. NHTM trong nền kinh tế thị trường..........................................................................5
2.1.1. Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại............................................................5
2.1.2. Bản chất của NHTM.........................................................................................6
2.1.3. Các chức năng truyền thống.............................................................................7
2.1.3.1. Trung gian tín dụng..................................................................................7
2.1.3.2. Trung gian thanh toán..............................................................................7
2.1.3.3. Cung ứng các dịch vụ ..............................................................................7
2.1.4. Các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh của NHTM...........................................8
2.1.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn – nghiệp vụ nợ......................................................8
2.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn – nghiệp vụ có...................................................9
2.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian – kinh doanh dịch vụ ngân hàng...........................10
2.2. Tăng trưởng tín dụng và sự cần thiết phải tăng trưởng của các NHTM đối với các
DNVVN trên địa bàn Tp HCM.......................................................................................11
2.2.1. Tăng trưởng tín dụng........................................................................................11
2.2.2. Sự cần thiết phải tăng trưởng của các NHTM đối với các DNVVN trên địa
bàn Tp HCM...............................................................................................................12
2.3. Hiệu quả tín dụng và ý nghĩa của nó đối với các NHTM.........................................13
2.3.1. Hiệu quả tín dụng.............................................................................................13
2.3.1.1. Hiệu quả tín dụng xét ở cấp độ vĩ mô......................................................14
2.3.1.2. Hiệu quả tín dụng xét ở cấp độ vi mô......................................................15
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng...........................................................15
2.3.2.1. Chỉ tiêu về an toàn vốn............................................................................15
2.3.2.2. Chỉ tiêu hoạt động tín dụng......................................................................15
2.3.3. Ý nghĩa của nâng cao hiệu quả tín dụng của các NHTM.................................20
3. Vai trò của các DNVVN trong quá trình phát triển kinh tế........................................20
3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế nhiều thành
phần..................................................................................................................................20
3.1.1. Tính khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.........................................20
3.1.2. Quá trình nhận thức về nền kinh tế nhiều thành phần......................................21
3.1.3. Đặc điểm của nền kinh tế nhiều thành phần.....................................................22
3.2. Vai trò của các DNVVN trong nền kinh tế nước ta hiện nay nói chung và của Tp
HCM nói riêng.................................................................................................................23
3.2.1. Vị trí Tp HCM trong quá trình phát triển của nền kinh tế Việt nam................23
3.2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của Tp HCM.............23
3.2.1.2. Cơ cấu kinh tế của Tp HCM....................................................................25
3.2.2. Vai trò của các DNVVN trên địa bàn Tp HCM...............................................26
3.2.3. Dự báo nhu cầu về nguồn vốn của các DNVVN .............................................28
4. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới đối với các
DNVVN.................................................................................................................................
4.1. Hoạt động cho vay vốn tín dụng ở một số nước.......................................................28
4.2. Bài học kinh nghiệm.................................................................................................29
Tóm lược Chương I ........................................................................................................30
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.............................................................31-65
1. Những đóng góp các DNVVN trên địa bàn Tp HCM đối với nền kinh tế.................31
1.1. Những mặt đạt được..................................................................................................31
1.2.1.1. Đóng góp tăng trưởng GDP thành phố..........................................................31
1.2.1.2. Huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển............................................33
1.2.1.3. Đóng góp to lớn cho ngân sách.....................................................................35
1.2.1.4. Tạo việc làm cho người lao động..................................................................36
1.2. Những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục trong thời gian tới..............................36
2. Nghiệp vụ tín dụng của các NHTM đối với các DNVVN trên địa bàn Tp HCM
giai đoạn 2000 – 2005...........................................................................................................38
2.1. Những kết quả đạt được ......................................................................................38
2.1.1. Về huy động vốn.........................................................................................38
2.1.2. Về hoạt động cấp tín dụng..........................................................................42
2.1.2.1. Cho vay ngắn hạn...............................................................................44
2.1.2.2. Trung dài hạn......................................................................................45
2.1.3. Hiệu quả tín dụng........................................................................................47
2.1.3.1. Vốn điều lệ.........................................................................................47
2.1.3.2. Chỉ tiêu về đảm bảo an toàn trong hoạt động của NHTM thông qua
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM trên địa bàn thành phố .................48
2.1.3.3. Đánh giá hiệu quả của công tác huy động vốn...................................49
2.1.3.4. Đánh giá hiệu quả công tác tín dụng đối với các DNVVN................49
2.1.3.4. Việc cấp tín dụng giúp các DNVVN nâng cao năng lực cạnh tranh..54
2.2. Những mặt còn tồn tại.........................................................................................54
2.2.1. Về huy động vốn.........................................................................................55
2.2.2. Về hoạt động cho vay (cấp tín dụng)..........................................................56
2.2.2.1. Nguồn vốn cung ứng cho các DNVVN .............................................56
2.2.2.2. Vấn đề nợ xấu, nợ quá hạn, nợ khó đòi và chất lượng tín dụng đối
với các DNVVN của các NHTM trên địa bàn thành phố trong thời gian qua .56
2.2.2.3. Việc xử lý nợ còn gặp nhiều khó khăn...............................................57
2.2.2.4. Những khó khăn từ bản án và công tác thi hành án...........................58
2.2.2.5. Việc xử lý nợ trong trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp địa
phương rất khó khăn........................................................................................58
2.2.2.6. Những khó khăn từ chính TSBĐ nợ vay............................................58
2.2.2.7. Thị trường bất động sản trầm lắng, giao dịch mua bán ít ..................59
2.2.2.8. Nhu cầu về vốn của các DNVVN rất đa dạng ...................................59
2.3. Những nguyên nhân của những tồn tại trên........................................................59
2.3.1. Về phía NHTM...........................................................................................59
2.3.2. Về phía các doanh nghiệp...........................................................................63
2.3.3. Về phía nền kinh tế.....................................................................................64
Tóm tắt chương II...........................................................................................................64
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010.................66-98
1. Định hướng phát triển các DNVVN của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010.66
2. Định hướng phát triển các TCTD của nhà nước giai đoạn 2006 – 2010....................67
2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................................................67
2.2. Các mục tiêu cụ thể...................................................................................................69
2.2.1. Tăng cường năng lực thể chế ..........................................................................70
2.2.2. Tăng cường năng lực tài chính........................................................................70
3. Định hứớng phát triển hệ thống NHTM trên địa bàn Thành phố HCM...................72
4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các NHTM đối với các DNVVN
trên địa bàn Tp HCM..........................................................................................................74
4.1. Những giải pháp ở cấp độ vĩ mô..................................................................................74
4.1.1. Từ phía chính phủ..................................................................................................74
4.1.1.1. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.............74
4.1.1.2. Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định ..........................................................75
4.1.1.3. Phải có những chính sách, cơ chế hỗ trợ các DNVVN.................................75
4.1.1.4. Các giải pháp khác từ phía chính phủ ...........................................................76
4.1.2. Từ phía NHNN.......................................................................................................76
4.1.2.1. Không ngừng hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lãnh vực ngân hàng ....76
4.1.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro (CIC)......77
4.1.2.3. NHNN cần tiếp tục đổi mới các chính sách tín dụng cho phù hợp với
thông lệ quốc tế, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các NHTM.........78
4.1.2.4. Đẩy mạnh cơ cấu lại các NHTM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo
hướng mở rộng hợp tác quốc tế và chủ động tham gia hội nhập tài chính quốc tế....79
4.2. Những giải pháp ở cấp độ vi mô..................................................................................79
4.2.1. Từ phía các NHTM trên địa bàn Tp HCM ............................................................79
4.2.1.1. Mở rộng mạng lưới hoạt động và đẩy mạnh hoạt động marketing...............79
4.2.1.2. Không ngừng rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và cải thiện các thủ tục, quy trình
cho vay theo hướng linh hoạt, gọn nhẹ, đáp ứng nhanh chóng cho mọi đối tượng
khách hàng (trong đó có các DNVVN), phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.............................................................................................................80
4.2.1.3. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và đẩy mạnh phát triển dịch vụ khách
hàng theo chiều sâu ....................................................................................................81
4.2.1.4. Xây dựng và định hướng đối tượng khách hàng mục tiêu trong từng giai
đoạn cụ thể..................................................................................................................81
4.2.1.5. Xác định nguồn gốc phát sinh các rủi ro tín dụng và xây dựng hệ thống
quản lý rủi ro tín dụng là góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.............................82
4.2.1.6. Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng; tăng cường
công tác quản lý, kiểm tra và giám sát về việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục
cho vay, thông qua việc lập các tín hiệu dự báo rủi ro tín dụng.................................83
4.2.1.7. Thu thập và xử lý thông tin để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời và hiệu quả,
tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các NHTM để thực hiện tốt công tác
cho vay........................................................................................................................84
4.2.1.8. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định, cũng
như cán bộ tái thẩm định đế đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hội nhập quốc tế ........85
4.2.1.9. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hệ thống các NHTM nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh sau khi Việt nam đã gia nhập WTO vài ngày 07/11/2006 .................87
4.2.1.10. Nâng cao công tác thẩm định và tái thẩm định tín dụng.............................87
4.2.2. Từ phía các DNVVN .............................................................................................91
4.2.2.1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, chế độ báo cáo và sổ sách, chứng từ kế
toán.............................................................................................................................91
4.2.2.2. Đẩy mạnh, khai thác các kênh thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh ........91
4.2.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với nền kinh
tế thế giới sau khi Việt nam đã gia nhập WTO vài ngày 07/11/2006........................92
4.2.2.4. Tái cơ cấu tổ chức hoạt động doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực phù hợp với cơ chế thị trường trong tình hình mới.....................................93
4.2.2.5. Các DNVVN cần có hướng tiếp cận vốn các NHTM trong việc vay vốn,
thanh toán không dùng tiền mặt.................................................................................93
4.2.3. Từ phía Ủy Ban Nhân Dân Tp HCM.....................................................................94
4.2.3.1. Chỉ đạo các sở trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc
đăng ký giao dịch đảm bảo và công khai tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay...............94
4.2.3.2. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại và đào
tạo nguồn nhân lực cho các DNVVN.........................................................................95
4.2.3.3. Xây dựng và công bố công khai các quy hoạch tổng thể và chi tiết phát
triển các ngành nghề trên địa bàn Tp HCM...............................................................96
4.2.3.4. Phối với NHNN đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng cho
các DNVVN ...............................................................................................................96
4.2.3.5. Đồng bộ trong việc đăng ký giao dịch đảm bảo............................................96
4.2.3.6. Đối với công tác công chứng.........................................................................97
4.2.3.7. Một số kiến nghị khác...................................................................................97
Tóm lược Chương III.....................................................................................................98
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!