MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI - TỰ NỘP THUẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

LỜI MỞ ĐẦU  1
CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................................2
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ
THUẾ TỰ KHAI TỰ TÍNH TỰ NỘP........................................................................3
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ.............................................3
1/ Sự ra đời và phát triển của thuế................................................................................3
2/ Bản chất và chức năng của thuế...............................................................................4
3/ Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường...........................................................7
II/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI- TỰ NỘP
THUẾ.........................................................................................................................10
1/ Cơ chế tự khai - tự nộp là gì?.................................................................................10
2/ Các mô hình quản lý thuế ......................................................................................13
3/ Kinh nghiệm của một số nước thực hiện quản lý thuế theo cơ chế tự khai - tự nộp
thuế .............................................................................................................................19
CHƯƠNG II : HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ THỰC TRẠNG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN.....................................25
I/ KHÁI LƯỢC HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM................25
1/ Hệ thống chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam.................................................25
2/ Tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện hành tại Việt Nam...........................................28
3/ Ưu, nhược điểm của cơ chế quản lý thuế hiện hành..............................................31
II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI BÌNH THUẬN ..........38
1/ Khái quát về điều kiện tự nhiên..............................................................................38
2/ Khái quát về công tác tổ chức quản lý và kết quả thu thuế trên địa bàn Tỉnh Bình
Thuận trong thời gian qua ..........................................................................................40
3/ Những kinh nghiệm rút ra sau một năm thực hiện thí điểm cơ chế tự khai - tự nộp
tại Quảng ninh và TP.Hồ Chí Minh............................................................................46
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TỰ KHAI
- TỰ NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH
THUẬN......................................................................................................................49
1/ Nhóm giải pháp chung về chính sách.....................................................................49
2/ Nhóm giải pháp cụ thể về tổ chức bộ máy và phương pháp quản lý thuế.............50
3/ Nhóm giải pháp cụ thể về hạ tầng kỷ thuật và các chương trình ứng dụng công nghệ
tin học trong quản lý thuế...........................................................................................56
KẾT LUẬN ...............................................................................................................58
PHỤ BIỂU
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  • (Liên hệ hỗ trợ để download bản đầy đủ của luận văn này). Chia sẻ Facebook:

Lưu ý: Tất cả các tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên sao chép toàn bộ mà chỉ trích dẫn để hoàn thiện luận văn. Liên hệ với hỗ trợ trực tuyến để được trợ giúp.

Chúc các bạn thành công!